Best Western Sunshine Hotel SH - Shanghai

Hotels Shanghai - China

No. 99 Jinxin Road, Shanghai, CN - Shanghai
Add to selection

Map Best Western Sunshine Hotel SH - Shanghai - Shanghai

hotels hotels Shanghai - photos photos Shanghai